This page is only available in Norwegian

Akvaplan-niva - 30 år med miljøovervåking offshore

Figur: Antall stasjoner samt bio- og kjemiprøver i perioden

Akvaplan-niva - 30 år med miljøovervåking offshore

Figur: Antall stasjoner samt bio- og kjemiprøver i perioden

5 February 2018 news

Akvaplan-niva har i 30 år bedrevet miljøovervåking av offshore petroleumsvirksomhet. I 2018 omfatter overvåkingen felt i Region V (Møreområdet; Ormen Lange på ca 900 m dyp), Region VI (Haltenbanken, en del grunnlagsundersøkelser), Region VII (Nordland; Aasta Hansteen på omtrent 1300 m dyp) og Region X (Barentshavet; Johan Castberg med flere). I tillegg til sedimentprøvetaking vil det også bli utført visuell undersøkelse/bunnkartlegging med ROV på en del av feltene.