Norsk
This page is only available in Norwegian

Bærekraftig kystturisme

Manshausen i Steigen, Nordland (Foto: Snorre Stinessen)

Bærekraftig kystturisme

Manshausen i Steigen, Nordland (Foto: Snorre Stinessen)

21 November 2018 news

Det er i dag en del fokus på at volumbasert reiseliv langs kysten opptar areal, setter spor og beslaglegger utfartsområder som er populære blant lokalbefolkningen. Vi på Akvaplan-niva er involvert i en rekke prosjekter for bærekraftig utvikling av våre kystnæringer, reiseliv inkludert. Nå leder vi et reiselivsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd hvor formålet er å utvikle mobile enheter som kan plasseres midlertidig i områder hvor en permanent bygningsmasse ikke er økonomisk hensiktsmessig ei heller tjenlig ut fra miljøhensyn. Enhetene skal bygges med bærekraftige materialer, transporteres på en bærekraftig måte (kanskje til sjøs) og de skal ikke belaste kystens natur eller kulturminner. Lovverket åpner for en midlertidig plassering i to måneder, selvsagt avhengig av at man unngår verneområder.

Av Trude Borch

Mange av turistene som besøker Norge ønsker å oppleve vår fantastiske kyst og våre vakre fjorder. Dersom vi lykkes i å tiltrekke oss de turistene som har høy betalingsvillighet så kan vi tjene mer per turist og unngå volum-belastninger. Prosjektet Mobile Moods skal tilrettelegge for slike "high-end" gjester og utgjøre et grunnlag for å sette varige "følelsesmessige" spor men ingen spor i kystlandskapet.

De "godt vante" turistene har opplevd det meste før. I Innovasjon Norges reiselivsstrategi fremheves da også betydningen av at norsk reiseliv lykkes i å utvikle tjenester for turister med høy betalingsvilje og med høye krav til kvalitet på overnatting og bespisning. Vi vet at det er stor etterspørsel blant turister for å bo på steder som det berømte Manshausen i Steigen. Hovedkvaliteten til Manshausen er at det er overnattingsenheter som er plassert på et spektakulært sted ved kysten. Det er imidlertid ikke alle spektakulære kyststeder som egner seg for et permanent arealbeslag. Vi tenker derfor at en midlertidig plassering av reiselivsenheter kan være en løsning.

For å teste vår antakelse har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant de 70 medlemsbedriftene i den nordlige reiselivsklyngen Arctic-365. Der fikk vi bekreftet at ideen er god og med tanke på plassering mente flertallet at boenhetene burde plasseres ved sjøen. De svarte også at det må tilrettelegges for at turistene kan få oppleve de gode råvarene som vi kan hente fra havet, gjerne med en egen sjømatkokk tilgjengelig. Vi snakker her om turister med høy betalingsevne og vilje! Vi har også fått bekreftet at interessen for norsk design og arkitektur er høy blant våre internasjonale gjester. Dette er bakgrunnen for at vi tenker at prosjektet Mobile Moods bør resultere i at det bygges enheter med høy arkitektonisk kvalitet og et materialvalg som gjenspeiler vår kystkultur.

I kjølvannet av vår presentasjon av prosjektet fra Alta i nord til Flåm i vest, har vi fått mange henvendelser fra reiselivsaktører som synes dette er interessant. Disse henvendelsene kommer fra bedrifter som opplever sesongtopper hvor det er "kul på hotellveggene" men som ikke ser det som økonomisk hensiktsmessig å investere i ytterligere permanent bygningsmasse. Andre melder at de av ulike grunner ikke får tillatelse til å utvide. Dette gjelder for en del av våre gamle ærverdige reiselivssteder som ligger plassert i 100-metersbeltet. Disse ser for seg at de kanskje kunne utvide sin kapasitet ved å plassere enheter for kortere perioder på tillatte steder utenfor 100-meters beltet. Nordkapp må kunne sies å være et spektakulært sted langs Norskekysten. Også reiselivsaktører på vårt nordligste fastlandspunkt har fattet interesse for vårt prosjekt. Det sier seg selv at det ikke er bærekraftig med en storstilt utbygging på et så spesielt sted som Nordkapp men at det kan være en løsning med bygninger som kan fjernes etter en kort periode. På andre steder langs kysten planlegges storstilt hotellutbygging. På Husøya på Senja planlegger stedets fiskeriaktører et hotell med 200 senger. Det kan være utfordrende for distriktshoteller å få fylt opp sengene med gjester gjennom hele året. Kanskje kunne det være en ide å benytte Mobile Moods konseptet for å teste ut etterspørselen i et år før man setter spaden i jorda på den fantastiske tomta med utsikt over Husøya?

To av reiselivspartnere i prosjektet Hvitserk of Norway og Wild Norway syr sammen opplevelespakker til turister i "high-end" segmentet. Ifølge disse så er det ofte fullt på anlegg som nevnte Manshausen og lignende høykvalitetssteder som Lyngen Lodge. Det er med andre ord en etterspørsel her som vi per i dag ikke klarer å møte. Vi har også fått kontakt med festivaler som Ekstremsportveko på Voss som ønsker å tilby sine gjester et mer høyverdig overnattingstilbud enn det som er tilfelle i dag. Det finnes med andre ord også festival-gjengere med høye krav til komfort. Kanskje er dette også interessant for våre arrangementsstoltheter her i nord som Arctic Race og Norway og Buktafestivalen? Sistnevnte må nå i alle fall sies å ha en kystnær plassering med scenen i Telegrafbukta. Ut fra et nordlig ståsted her i Tromsø så må det da også litt subjektivt tilføyes at arrangementet med tanke på kreativ bruk av kystkultur og sjømat, langt overgår sin sørlige tvilling-festival "Føling i fjæra".

Mobile Moods er et 3-årig prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Bedriftspartnerne er Fjord Norge, Arctic-365, Fjærland Fjordstue Hotell, Proneo/Wild Norway, Hvitserk of Norway, LofotenMat og Lofoten Matpark. Forskningsinstitusjonene i prosjektet er Vestlandsforskning, Norsk Institutt for Kulturminneforskning og Akvaplan-niva (sistnevnte leder prosjektet). 

Trude Borch
Senior Scientist
Environmental Impacts
Tromsø

Bærekraftig kystturisme
Det er i dag fokus på at reiseliv langs kysten opptar areal, setter spor og beslaglegger utfartsområder. Vi på Akvaplan-niva er involvert i en rekke prosjekter for bærekraftig utvikling av kystnæringer, reiseliv inkludert. Nå leder vi et NFR finansiert prosjekt for utvikling av reiselivsbygg som kan plasseres midlertidig i områder hvor permanente bygninger ikke tjenlig ut fra miljøhensyn/økonomi.