Norsk
This page is only available in Norwegian

Har havområdene i Nord-Norge og Sør-Kina noe til felles?

Beskrivelse av virvelstrukturer (meso scale eddies) i havet utenfor Lofoten fra 1539

Har havområdene i Nord-Norge og Sør-Kina noe til felles?

Beskrivelse av virvelstrukturer (meso scale eddies) i havet utenfor Lofoten fra 1539

20 February 2019 news

Våren 2019 skal forskere fra UiT Norges arktiske universitet og Akvaplan-niva gjennomføre en stor hav-kampanje for å studere de marine økosystemene utenfor Lofoten og Vesterålen. I 2020 skal det gjennomføres en lignede kampanje i Sør-Kina-Havet. 

Farvannene utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms og den sterkt befolkete Guandong regionen, med byer som Hong Kong, Guangzhau og Xiamen, er karakterisert som høyproduktive marine områder på sokkelen og på sokkelskråningene som leder ned til dyphavet. Begge områder er karakterisert av tradisjonelle fiskerier som er av stor økkonomisk og kulturell betydning. Områdene har både stor lokal, regional og internasjonal maritim trafikk. Sør-Kina-Havet og farvannene utenfor Nord-Norge er påvirket av klimaendringer, forurensing og støy fra maritim trafikk og militær aktivitet, petroleumsaktivitet, fiskerier samt av høsting av marine ressurser på mange trofiske nivåer.

Storskala og medium virvelstrukturer (meso scale eddies) i havet utenfor Lofoten ble beskrevet i Carta Marina allerede i 1539 (se foto) og disse er godt kjent av lokale fiskere. Denne type virvelstrukturer er typiske for de marine systemene i både Sør-Kina-Havet og i farvannene utenfor Nord-Norge. Begge områdene har en typisk "vår" oppblomstring av planteplankton og et lipid (marint fett) drevet økosystem der energien transporteres gjennom økosystemet som lipider via åte og krill (raudåte / Calanus og krill) til fisk, pattedyr og sjøfugl.

I prosjektet STRESSOR skal forskerne studere fysiske forhold i havet, inklusive strømsystemene, virveldannelse, og vanntransport vertikalt og horisontalt. Man vil undersøke hvordan virveldannelse påvirker fordeling av næringsstoffer, de biologiske prosesser knyttet til planteplankton-dynamikk, stim og svermdannelse hos åte (struktur hos dyreplankton) og energioverføringen i økosystemet. Disse prosessene vil bli studert i sammenheng med naturlige og menneskeskapte stressfaktorer.

Både i farvannene utenfor Nord-Norge og i Sør Kina havet vil forskerne anvende forskningsskip med det mest oppdaterte moderne utstyr. I tillegg vil man ta i bruk autonome plattformer (Glidere) utstyrt med nyutviklede ekkolodd. Ved hjelp av disse vil man innhente data for studier av dyreplankton og fiskelarver i de øvre vannlag. Det vil også anvendes Gliderne som kan dykke fra overflaten til 1000 meters dyp til å studere strøm, temperatur og saltholdighet i virvlene.

Prosjektet "STRESSOR" som ledes av Sünnje Linnéa Basedow fra UiT Norges arktiske universitet er finansiert av Norges Forskningsråd. I STRESSOR deltar også Stig Falk-Petersen og Ole Anders Nøst fra Akvaplan-niva, Geir Pedersen fra NORCE med kompetanse innen akustiske målinger av fisk og dyreplankton samt forskere fra "Institute of Oceanology Poland" og "University of Strathclyde UK". Det er en sterk kinesisk deltakelse i prosjektet med10 forskere og PhD-studenter fra "Shanghai Jiao Tong University" og "Institute of Oceanology Chinese Academy of Sciences". Shanghai Jiao Tong University er rangert blant verdens de 60 beste universiteter i verden. 

Akvaplan-niva deltar i vårens forskningskampanje gjennom flere forskningsprosjekter, først og fremst Glider prosjektet finansiert av Norges Forskningsråd og ConocoPhillips men også gjennom de Vista støttede forskningsprosjektene, "Unstructured-grid modeling of transport and dispersion in the Lofoten-Vesterålen region" og "Spatial and temporal analyses of marine mammal vocalizations using unmanned systems".Gjennom disse prosjektene deltar også Ana Sofia Aniceto, Eli Børve, Lionel Camus, Salve Dahle, Frank Gaardsted, og Qin Zhou fra Akvaplan-niva i forskningskampanjen. 

STRESSOR (collaborative Studies of Two Resource Ecosystems in Shelf, Slope and Oceanic Regions of the Norwegian and South-China Seas).

Stig Falk-Petersen
prior employee