Norsk
This page is only available in Norwegian

Veiviser ved akutt forurensing

Veiviser ved akutt forurensing

26 January 2020 news

Miljødirektoratet og Kystverket har nylig lansert etnytt landsdekkende prioriteringskart til bruk ved akutt forurensning langs kysten. Det nye prioriteringskartet vil gi effektiv beslutningsstøtte i en tidlig fase av en aksjon mot akutt forurensning. Det skal sikre treffsikker innsats under slike aksjoner. De ansvarlige skal ved hjelp av kartfestet informasjon om prioriterte områder og forekomster umiddelbart kunne ta de riktige valgene, uavhengig av egen kompetanse om miljøet i området.

– Kartet bidrar til at de første, kritisk viktige handlingene er godt kvalitetssikret. Tjenesten gir også godt grunnlag for planlegging av aksjoner mot akutt forurensning på lengre sikt, og det er et viktig verktøy i beredskapen mot akutt forurensning, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Akvaplan-niva har bistått i arbeidet med grunnlagsdatasettene til verktøyet. Dette har inkludert kartlegging og sammenstilling av grunnlagsdatasett som er relevante for utarbeidelse av prioriteringskart for MOB-sjø (MOB (MOB = Modell for prioritering i Oljevern Beredskap). Arbeidet har omfattet samtlige datatyper med unntak av sjøfugl, som er adressert i et separat prosjekt under utførelse av NINA. Datasettene er vurdert i forhold til relevans, egnethet og geografisk utstrekning. 

Det er gitt forslag til verdier for sårbarhet og verdi med utgangspunkt i den opprinnelige veiledningen (TA1765), basert på ny kunnskap og publisert referansemateriale. Der verdiangivelser ikke er tilgjengelig fra dataeier er dette angitt. Det er utarbeidet forslag til filtreringsmekanismer for datasettene, og rapporten omtaler avslutningsvis forhold som forfatteren mener er relevante for videre diskusjon i prosjektet.