Norsk
lang.Only.da

Regjeringen bevilger 10 millioner til GoNorth

Salve Dahle, Akvaplan-niva (Foto: Trine Jonassen/High North News).

Regjeringen bevilger 10 millioner til GoNorth

Salve Dahle, Akvaplan-niva (Foto: Trine Jonassen/High North News).

8 November 2021 news

I dag besøkte Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran Tromsø i forbindelse med at regjeringen bevilger 10 millioner kroner til Polarforskningsprogrammet GoNorth. Prosjektet skal styrke norsk forskningsinnsats i Polhavet. Det planlegges tre tokt i prosjektet, men denne bevilgningen er øremerket toktet på Nordmarginen og planlegges ledet av Akvaplan-niva og UiT og gjennomføres høsten 2022. Akvaplan-niva v/ Sabine Cochrane har ledet arbeidet med å utvikle prosjektet "GoneBlue". Prosjektet som har en rekke nasjonale og internasjonale partnere, skal studere vannsøylen og økologiske "hotspots", og autonome fartøy utstyrt med avanserte måleinstrumenter inngår i instrumentparken. Denne delen av prosjektet søkes finansiert fra Norges Forskningsråd. Salve Dahle fra Akvaplan-niva presenterte denne delen av prosjektet i dagens møte med ministeren.

I møtet uttalte ministeren at han ser GoNorth som et sentralt bidrag under FN's Havforskningstiår og i forbindelse med at Norge overtar formannskapet i Arktisk Råd i 2022. Ministeren fremhevet også at han ser det som avgjørende at Norge som en arktisk nasjon og havnasjon har en sterk deltakelse i kunnskapsinnhentingen om norsk kontinentalsokkel slik den er avgrenset i Lov om Norges kontinentalsokkel.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen.

Lov om Norges kontinentalsokkel tilrettelegger for fastsettelse av yttergrensene for Norges kontinentalsokkel i tråd med anbefalinger fra FNs Kontinentalsokkelkommisjonen og avgrensningsavtaler med naboland. Loven definerer hva som er norsk kontinentalsokkel og bidrar til å avklare ansvarsforhold og gi forutsigbare rammevilkår for aktivitet på sokkelen.

Loven ble vedtatt i juni i år: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-89