Norsk
This page is only available in Norwegian

Samarbeid for en bærekraftig utvikling i Arktis - refleksjoner etter et Alaska-besøk

Linda Simensen fra Akvaplan-niva på besøk i Alaska (Foto: Akvaplan-niva).

Samarbeid for en bærekraftig utvikling i Arktis - refleksjoner etter et Alaska-besøk

Linda Simensen fra Akvaplan-niva på besøk i Alaska (Foto: Akvaplan-niva).

14 May 2024 news

Verden står overfor store utfordringer, på mange ulike fronter. Vi kan ikke fortsette i samme spor, men må både innføre ny teknologi, nye metoder og nye produkter og tjenester. Endring er imidlertid krevende. Nye impulser og oppdatert kunnskap er viktig, og samarbeid blir en forutsetning for å lykkes.

Akvaplan-nivas visjon er "Fra forskning til bærekraftig verdiskaping". Å gå fra forskningsbasert kunnskap til bærekraftig verdiskaping er krevende, og det forutsetter at forskere, næringsliv og forvaltning snakker samme språk og forstår hverandres utfordringer. På Akvaplan-niva jobber vi langs flere ulike akser for å nå visjonen vår, og samarbeid er sentralt i alt vi gjør.

Det at Akvaplan-niva leverer både forskning og rådgivning til våre offentlige og private kunder utgjør vår store styrke. For skal forskningen vi utfører løse utfordringer for næringslivet må forskerne vite hvor skoen trykker i ulike sektorer. Samtidig blir våre rådgivningstjenester best når de er basert på oppdatert og solid kunnskap. Dette er bakgrunnen for at våre forskere og rådgivere samarbeider på tvers av fagområder og grupper fra prosjekt til prosjekt.

I næringsklynger samles næringsliv, forvaltning og forskning. Akvaplan-niva er medlem i hele 20 klynger og bedriftsnettverk, blant annet lakseklyngen NCE Aquaculture og hvitfisk-klyngen Cod Cluster. Disse bredt sammensatte partnerskapene er drivere for omstilling og utvikling, ved at de setter utfordrende mål og samarbeider for å nå disse.

I forskningsprosjektet ArcBlu, i regi av Nordområdesenteret ved Nord Universitet, er målsettingen økt samarbeid for utvikling av blå økonomi i Arktis. Likheter og forskjeller, muligheter og utfordringer for blå økonomi i Alaska, Grønland og Nord-Norge er beskrevet i en forskningsrapport som ble publisert i april på et seminar i Anchorage, Alaska. Her deltok Linda Simensen, regionleder for Akvaplan-niva i Nordland. Simensen er også leder for Arctic Frontiers programmet "Emerging Leaders" i 2024. Etter turen til Alaska uttaler hun:

- Vi har helt klart mye å lære både om og av hverandre i Arktis. Det er virkelig store forskjeller både i næringslivet og livet generelt i ulike deler av Arktis. Nå som både smeltende is og sikkerhetspolitikk tilsier økt fokus på, og kanskje økt bruk av, Arktis, er det viktig at vi alle får denne kunnskapen. Det var interessant å se hvordan samfunnet i Alaska verner om sesongbetont villaksefiske og fiskere som enkeltpersonforetak, mens vi i Norge har som mål å utvikle helårlige arbeidsplasser, store bedrifter og leverandørindustri.

På besøk hos selskapet Trail Lakes Hatchery, som fanger stamfisk i flere elver og setter ut yngel og smolt av flere arter stillehavslaks (Foto: Linda Simensen/Akvaplan-niva).

Lokalene til Trail Lakes Hatchery (Foto: Linda Simensen/Akvaplan-niva).

Linda representerte de to nevnte klyngene NCE Aquaculture og Cod Cluster på et sidearrangement om arktisk blå økonomi under den store arktiske konferansen Arctic Encounter Symposium i Anchorage 10.-12. april, der over 1000 deltagere fra 30 land deltok. Dette er en amerikansk utgave av de norske konferansene Arctic Frontiers og High North Dialogue, som arrangeres årlig i henholdsvis Tromsø og Bodø. Felles for alle konferansene er at næring, forskning, politikk og forvaltning i Arktis diskuteres over flere dager, fra ulike perspektiver. Simensen oppsummerer inntrykkene fra Alaska med følgende ord: utpost, urfolk, sesong, laks, elg og vill, vakker natur.

Linda Simensen innleder på sidearrangement om blå økonomi i Arktis (Foto: Markus Johnsen, Thronhaugen, Nord Universitet).

Når vi i Akvaplan-niva forsker på effekter fra menneskelig aktivitet og klimaendringer på akvatisk miljø i Arktis legger vi vekt på at kunnskapen som genereres skal deles med både næringsliv og forvaltning. For målet vårt er som visjonen vår sier, at forskningen skal bidra til at næringslivet, forvaltning og politikere kan ta gode, kunnskapsbaserte beslutninger for bærekraftig verdiskaping. Slik kan "det gode livet i Arktis" blir en realitet for flere, i mange generasjoner fremover.

ArcBlue-rapporten fra Nordområdesenteret med flere kan du lese her: https://www.nord.no/sites/default/files/2024-04/ArcBlue-Report-TABS-1.pdf

Linda Simensen
Senior Adviser / Regional Manager Nordland
Aquaculture Production and Sustainability
Bodø