Norsk
This page is only available in Norwegian

AQUA NOR 2023 - Kan kunnskap om smoltens vandringsadferd bidra til økt sameksistens?

Jenny Jensen fra Akvaplan-niva i Altafjordsystemet sammen med kollegaer (Foto: Akvaplan-niva)

AQUA NOR 2023 - Kan kunnskap om smoltens vandringsadferd bidra til økt sameksistens?

Jenny Jensen fra Akvaplan-niva i Altafjordsystemet sammen med kollegaer (Foto: Akvaplan-niva)

23 August 2023 news

Mengden oppdrettslaks som tillates produsert i Norge styres av trafikklysordningen, som tar utgangspunkt i mengden lakselus i anleggene og lakselusas påvirkning på villlaksen. Fra den populære laksefiskeelva, Altaelva, vandrer den ville laksesmolten gjennom Altafjorden før den treffer på tre ulike vandringsmuligheter/sund som leder ut mot åpent hav. Den ytre delen av dette området har mange oppdrettslokaliteter, der utvandrende smolt potensielt kan møte høye konsentrasjoner av lakselus. Lakseklyngen SA og Akvaplan-niva har, i tett samarbeid med Havforskningsinstituttet, kartlagt vandringsadferd og vandringsrute til smolten i Altafjordsystemet, fra munningen av Altaelva til åpent hav. Resultatene fra studien presenteres på Aqua Nor 2023, torsdag 24. august.

Vandringsadferden ble studert ved hjelp av elektroniske merker på smolten, og smoltens adferd ble studert ut fra informasjon om saltholdighet, temperatur og salinitet som var modellert av oseanografer. For å undersøke om disse ulike parametrene påvirker smoltens valg av vandringsrute ut i havet, analyserte forskerne både de storskala og småskala bevegelsene.


Kartet viser hvor de akustiske mottakerene var plassert i fjorden. Fisken ble fanget og merket i Altaelva.

Jenny Jensen opererer inn akustisk merke (Foto: Akvaplan-niva).

Jenny Jensen har mye erfaring med innsetting av akustiske merker i fisk og har en stødig hånd (Foto: Akvaplan-niva)

Ferdigoperert smolt (Foto: Akvaplan-niva)

De aller fleste smoltene vandret direkte og ganske hurtig ut av systemet. Hastigheten på utvandringen økte jo nærmere de kom åpent hav. Smoltene vandret i perioder i vannmassene med laveste salinitet i indre del i fjorden. Ut over dette kunne forskerne ikke påvise noen andre småskala sammenhenger. I ytre del av fjordsystemet kan fisken velge å vandre gjennom tre forskjellige sund med ganske sterk strøm. Teamet fant at strømmen ikke påvirket rutevalget. Størsteparten av smolten valgte den mest direkte ruten ut mot åpent hav i det sundet med sterkest "hav-signal", altså høy salinitet og lav temperatur. Det kan altså se ut til at smolten tiltrekkes av åpent hav, og at den øker vandringshastigheten desto nærmere den kommer de områdene i havet som er rike på byttedyr eller foretrukket føde.

Røkting av fellen som anvendes for å samle inn smolt (Foto: Akvaplan-niva)


I Altafjordsystemet sammenfaller det foretrukne sundet med sterkt "hav-signal" med den delen av fjorden som har lavest oppdrettsaktivitet. Forskerteamet håper at kunnskapen fra prosjektet kan bidra til mer positiv sameksistens ved at denne inkorporeres i fremtidig planlegging av nye oppdrettslokaliteter.

Les mer: https://academic.oup.com/icesj...

PÅ AQUA NOR 2023

Per-Arne Emaus fra Akvaplan-niva vil presentere resultatene fra dette prosjektet på Aqua Nor 2023 i Trondheim. Presentasjonen er lagt til en sesjon med tema "Sameksistens", torsdag 24. aug kl 11:00-12:00.

Per-Arne Emaus
Senior Adviser / Regional Manager Finnmark
Aquaculture Production and Sustainability
Alta