Norsk
This page is only available in Norwegian

Aqua Nor 2023 - ny digital håndbok for håndtering av laks i brønnbåt

Brønnbåt (Foto: Vegar Johnsen)

Aqua Nor 2023 - ny digital håndbok for håndtering av laks i brønnbåt

Brønnbåt (Foto: Vegar Johnsen)

22 August 2023 news

Den digitale håndboken skal være et verktøy for utvikling av beste praksis for håndtering av laks, enten det er i forbindelse med transport eller lusebehandling. Den vil sammenstille vitenskapelig- og erfaringsbasert kunnskap, analysere erfaringsdata og komme med veiledning, og så langt det lar seg gjøre, anbefalinger for håndtering av de mest kritiske risikofaktorene som påvirker fiskevelferden. Den vil også gi konkrete eksempler på god og dårlig praksis. Målet er å ha en demo-versjon klar for visning på Forskningstorget under Aqua Nor 2023 og endelig lansering av håndboken finner sted i slutten av oktober 2023.

Håndboken er et resultat av det FHF-finansierte prosjektet BRØK (Biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks. Fra en gjennomgang av forskningspublikasjoner i prosjektet ble det identifisert 127 relevante artikler og rapporter fordelt på temaene transport (åpen og semilukket), behandling mot lakselus og AGD (bad i brønn og fysisk behandling) og felles håndteringsoperasjoner (sulting, pumping, trenging og akklimatisering). Forskningen omtaler generelle risikoområder tilknyttet fiskevelferd, vannkvalitet og stress. Utfordringer med stress ifbm. felles håndteringsoperasjoner som f.eks trenging i forkant av håndtering/ transport og metoder for å overvåke disse er også beskrevet. Forskningsaktiviteten på dette temaet begrenses av at det på brønnbåtsiden har foregått en betydelig utvikling på både teknologi og bruksområder de senere årene og at det er få studier som fanger opp dette. For de nye bruksområdene mekanisk og termisk behandlinger og kombinasjoner av disse, er det utført studier både i labskala og kommersiell skala, hvor man får informasjon om risiko og risikoreduserende tiltak.

Pumping og trenging. (Foto: Ane Vigdisdatter Nytrø/Akvaplan-niva)

I prosjektet har vi hentet inn erfaringsbasert kunnskap fra ulike aktører gjennom intervjuer, spørreskjema og hendelsesrapporter. Så langt er det gjennomført 19 individuelle kvalitative forskningsintervjuer av brønnbåtskippere, oppdrettere, fiskehelsepersonell og andre personer med mye erfaring fra næringen. Neste steg i prosessen er å gjennomføre gruppeintervjuer, hvor funn fra individuelle intervjuer vil bli diskutert ved hjelp av en metodikk som er en modifisert versjon av den såkalte Delphi-approach. Etter dette vil det bli gjennomført en spørreundersøkelse av et bredere antall respondenter. Gruppeintervjuer og spørreundersøkelse er grep som blir gjort for å vurdere grad av konsensus blant respondentene samt rangere risikoer og tiltak. Vi har også hentet inn erfaringsbasert kunnskap fra gjennomgang av rapporter fra hendelser med dødelighet eller negativ effekt på fiskevelferd.

Nedtapping av kar/trenging (Foto: Ane Vigdisdatter Nytrø/Akvaplan-niva)

Formålet med BRØK-prosjektet har vært økt kunnskap om fiskens toleranse for transportstress og miljøendringer. Dette ble undersøkt i kommersielle transporter hvor bl.a. nivå på stresshormonet kortisol og slimcellestatus ble brukt som måleenhet på stress og fiskevelferd. Fiskens toleranse for brå miljøendringer som temperatur, salinitet og lysintensitet ble undersøkt i kontrollerte forsøk. Vi studerte de ulike trinnene i fisketransporten fra første trinn i fisketransporten, overføring fra kar til brønnbåt, til nedtapping av kar (trenging) og transport av fisk i rør fra kar til båt via fisketeller.

Overføring fra kar til brønnbåt. (Foto: Thor Magne Jonassen/Akvaplan-niva).


Nedtapping av kar (trenging). (Foto: Thor Magne Jonassen/Akvaplan-niva)

For rognkjeks var det generelt en moderat økning i stress (plasmakortisol) etter transport, og en reduksjon etter en uke i merd. Fisk med høyst stressnivå etter en uke i merd hadde høyest akkumulert dødelighet etter 3 mnd. Merder med høy dødelighet var også karakterisert av perioder med sterk strøm.

BRØK-Prosjektet (FHF-901768) er et samarbeid mellom Aqua Kompetanse, NIVA og Akvaplan-niva. Næringspartnerne i prosjektet er Sølvtrans, Frøy, Rostein, Mowi, Lerøy Seafood Group, Grieg Seafood, SalmoNOR, Salmon Group, Salmar Settefisk, Ovum og Salmon Evolution.

Mer info om prosjektet her: https://www.fhf.no/prosjekter/...

Prosjektet presenteres av Thor Magne Jonassen (Akvaplan-niva) på Aqua Nor 2023 kl 13 på onsdag 23. august i sesjonen "Fiskehelse og fiskevelferd".

Thor Magne Jonassen
Senior Scientist
Aquaculture Innovation
Oslo

Faktaark-2, BRØK.pdf
Faktaark-1, BRØK.pdf