Norsk
This page is only available in Norwegian

Akvaplan-niva signerer samarbeidsavtale med UiT Norges Arktiske Universitet

Akvaplan-niva signerer samarbeidsavtale med UiT Norges Arktiske Universitet

16 December 2016 press release

Vi er stolt over å melde at Akvaplan-niva og UiT Norges Arktiske Universitet inngår en samarbeidsavtale

Avtalen signeres i dag fredag 16. desember kl 15.00 på Norges Fiskerihøgskole, møterom A-124. 

Tilstede fra UiT er Edel O. Elvevoll, Anne Husebekk, Asbjørn Bartnes, Morten Hald, Kathrine Tveiterås, Geir Rudolfsen og Terje Aspen. Fra Akvaplan-niva deltar direktør Salve Dahle, assisterende direktør JoLynn Carroll og avdelingsleder Anita Evenset.

Akvaplan-niva og UiT har allerede et utstrakt samarbeid på områder som konferansen Arctic Frontiers, ARCTOS nettverket, sentrene ARCEx (www.arcex.no) og EWMA (https://site.uit.no/ewma/) samt EMAP prosjektet som også inkluderer samarbeid med Russland. I tillegg samarbeider de to institusjonene på en rekke prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd. 

Bakgrunnen for den avtalen som nå signeres mellom de to institusjonene, er å videreutvikle og styrke dette samarbeidet. Avtalen skal legge til rette for å økt faglig samarbeid, gjennom prosjekter innen forskning, undervisning, innovasjon og formidling innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder for UiT og Akvaplan-niva.

Partene har begge faglige ressurser innenfor områder som miljøovervåkning, marin økologi og fiskeri- og havbruksrelaterte tema. Det er videre et mål at samarbeidet også utvides til å omfatte nye fag og andre deler av partenes virksomhetsområder. Som en del av avtalen skal det etableres et samarbeidsutvalg med representanter fra begge partene. For UiT så etableres slike utvalg på fakultetsnivå. Samarbeidsutvalget skal:  

- Gi årlig strategiske innspill til institusjonenes ledelse og styrende organer

- Øke innovasjonsgraden for å svare på utfordringer i næringsliv og forvaltning

Partene er også enige om å arrangere årlige samlinger for relevante fagpersoner /forskningsgruppeledere, dette for gjensidig orientering om strategiske satsninger og drøfting av mulig fellessøknader, prosjektsamarbeid og andre tiltak. Partene skal inngå separate avtaler om utvalgte deler av samarbeidsvirksomheten som eksempelvis: 

- Sidegjøremål (bistilling/II-er stiling)

- PhD-utdanning

- Bruk av infrastruktur/tilgang til fakultetet lokaliteter/HMS

- Eksternt finansierte prosjekter innen forskning, undervisning og innovasjon

- Leie av areal

- Bruk av data mellom institusjonen, samt tilrettelegging av data.

Avtalen har en gyldighet på tre (3) år fra og med signeringsdato, og kan videreføres for ett (1) år av gangen.