Norsk
This page is only available in Norwegian

Ny rapport: evaluering av nye oppdrettsarter

Ny rapport: evaluering av nye oppdrettsarter

13 January 2020 press release

På oppdrag fra NFD har Norges forskningsråd gitt Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning og Samfunns- og næringsforskning i oppgave å gjennomføre en utredning av kunnskapsgrunnlag for nye arter i oppdrett. Med utredningen «Kunnskapsgrunnlag nye arter i oppdrett» ønsket Forskningsrådet:

«…et best mulig kunnskapsgrunnlag om mulighetene og utfordringene for produksjon av andre arter enn laks og regnbueørret, og da særlig utfordringer hvor myndighetene har/kan ha en rolle. En ny utredning bør omfatte potensielle organismer for produksjon i Norge, det biologiske kunnskapsgrunnlaget og muligheter og utfordringer i produksjon, miljø, økonomi og marked.»

Utredningen bygger videre på Havforskningsinstituttets rapport "Framtidsrettet matproduksjon i kyst og fjord" fra høsten 2018 som vurderte mulighetene for økt sjømatproduksjon i Norge. Utredningen er også en oppfølging av rapporten «Planmessig igangsetting av nye arter i oppdrett» utarbeidet av KPMG i 2003.

Rapporten viser at Norge har et unikt utgangspunkt for å utvikle nye arter i oppdrett. Det er presentert eksempler på noen strategiske valg som kan følge av en slik utredning. (PDF VERSJONER AV DE TO DEL-RAPPORTENE NEDLASTBAR NEDERST PÅ SIDEN). 

Utredningen har bestått av en kvalitativ og kvantitativ evaluering av 30 utvalgte arter som er aktuelle for Norge ut fra et sett av kriterier. Det er innhentet innspill fra erfarne informanter i kompetansemiljøer og næringsliv, i Norge og utlandet. Til bruk i evalueringen er det utviklet et modellverktøy som kan anvendes som et beslutningsgrunnlag for næring og myndigheter i valg av strategier og tiltak innen nye oppdrettsarter.

Rapporten består av to deler som er ment å leses i sammenheng. Del 1 er hovedrapporten, hvor de overordnede resonnementer er gjengitt. Del 2 er en utdypnings- og vedleggsrapport, som behandler enkelte temaer mer i dybden og som viser alle resultater av artsevalueringene i detalj.

Rapporten skal presenteres i mer detalj under konferansen Sats Marint i Bergen 4.-5. februar. Akvaplan-niva er medarrangør på konferansen. 

Lars Olav Sparboe
Head of Section
Aquaculture Production and Sustainability
Tromsø

Sluttrapport Nye arter i oppdrett.pdf