Norsk
This page is only available in Norwegian

Hvor bør vi dyrke tare?

Sukkertare (Foto: Erling Svensen)

Hvor bør vi dyrke tare?

Sukkertare (Foto: Erling Svensen)

31 October 2023 press release

Troms og Finnmark Fylkeskommune har gjennom tilskuddsordningen Arktis 2030 gitt tilskudd til forprosjektet «Gode lokaliteter for dyrking av makroalger» til bedrifter i nettverket Norwegian Seaweed Association (NSA), Sintef, Havforskningsinstituttet og Akvaplan-niva. God arealutnyttelse vil redusere miljøulemper og øke produktiviteten i kystsonen. Eksisterende kunnskap om særlige verdifulle områder, sårbare arter og naturtyper skal kobles på. God lokalisering og sambruk vil bidra til et grønt skifte i de blå næringene.

Sammen skal partnerne lage en veileder for dyrking som bygger på forskning og erfaring, og videreutvikle fjord- og kystmodeller for effektiv og miljømessig smart bruk av sjøarealer til alle typer oppdrett. De skal dessuten avklare hvilke kunnskaps- og forskningsbehov både forvaltning og næring har for å kunne bruke kystsonen på en måte som gir ei økonomisk og sosialt bærekraftig næring uten å skade miljøet.

Det er stor interesse for å dyrke makroalger i Norge, blant annet fordi det globale markedet er enormt, produksjonen er svært bærekraftig med minimale konsekvenser for miljøet og fordi vi i Norge har høy kompetanse på marin og maritim drift. Kunnskapen om hva som er en god dyrkingslokalitet bør imidlertid bli bedre, slik at de beste områdene blir prioritert.

Veilederen vil gjøre det enklere for bedrifter å finne gode lokaliteter for dyrking av alger. For kommunene som planmyndighet vil veilederen gi oversikt over de aktuelle artene sine behov, og dermed grunnlag for å sette av velegnede areal til makroalger. Fjord- og kystmodellen vil gi et nytt faktagrunnlag for de aktuelle områdene som modelleres og gi kunnskap for å sette av areal til makroalgedyrking i sameksistens med øvrig marine aktiviteter.

Kunnskapsbaserte planstrategier og testing vil konkretisere bruken av modeller og veiledninger i praktisk planarbeid. Forprosjektet tar sikte på å samle rett kompetanse til videre utviklingsarbeid som med utgangspunkt i den nordlige landsdelen kan rulles ut over hele landet.

Om Arktis 2030:

Tilskuddsordningen Arktis 2030 er et sentralt virkemiddel i norsk nordområdepolitikk og Utenriksdepartementets del av ordningen skal bidra til å realisere utenrikspolitiske mål gjennom å støtte prosjekt innen de prioriterte innsatsområdene i regjeringens nordområdesatsing.

Kontakt:

NSA Heidi Meland heidi@melands.no 95700163 (prosjektleder)

Akvaplan-niva Marianne Frantzen mfr@akvaplanniva.no 97198766

Havforskningsinstituttet Sissel Rogne sissel.rogne@hi.no 90732123

Sintef Ole Jakob Broch ole.jakob.broch@sintef.no 91353763

Marianne Frantzen
Department Director Analytical Laboratories and Infrastructure
Management
Tromsø