Norsk
This page is only available in Norwegian

Invitasjon til seminar om offshore industribygging -muligheter og utfordringer

Invitasjon til seminar om offshore industribygging -muligheter og utfordringer

5 August 2021 press release

For femte år på rad inviterer Nord Universitet og Akvaplan-niva til seminar om marin forskning og næringsutvikling. Årets program setter søkelyset på offshore industribygging.

Utvikling av nye næringsveier som tar i bruk både hav og land medfører et stadig større press på utnyttelsen av arealene. Fiskeriene og olje- og gassindustrien har lært seg å leve sammen på norsk sokkel over en periode på 50 år, og nå forventes en betydelig utbygging av fornybar energi ved utnyttelse av Norges store vindressurser. 

Flere har også pekt på at offshore vind vil kunne føre til en raskere og mer økonomisk elektrifisering av olje- og gassindustrien. Samtidig øker etterspørselen etter alternative energiformer som flytende hydrogen og ammoniakk. I dette seminaret vil vi konsentrere oss om hva som forventes å skje langs kysten av Nordland, og hvordan man ved en slik utbygging best kan ivareta miljøhensyn og fiskeriinteresser. Vi vil også se på en mulig utviklingsretning ved samling av ulike industrier i marine næringsparker eller industriklynger. 

Et viktig spørsmål er hva som trengs av ny kunnskap om økologiske effekter for å gjøre de rette avveiningene for den forventede økning i hav- og kystbasert industri, og hvilken teknologi som skal til for å besørge en tilstrekkelig overvåkning av miljøverdier. Seminaret vil gi et innblikk i næringsutvikling, i forskning og i forvaltning knyttet til disse spørsmålene.

Tid: Torsdag 12. august 2021 kl 09:30 – 13:30

Sted: Scandic Havet, Bodø

Påmelding: Seminaret er åpent for alle, så del gjerne invitasjonen med andre som kan være interessert. Pga servering før og midtveis i programmet og eventuelle covid-19 restriksjoner, så ber vi om påmelding til Tormod Skålsvik på tos@akvaplan.niva.no innen tirsdag 10. august

PROGRAM: 

Program kl 09:30 – 13:30
09:30: Velkomst v/ Tormod Skålsvik, kontorleder Bodø, Akvaplan-niva AS
09:35: Åpningsord v / Salve Dahle, prosjektdirektør Akvaplan-niva AS
09:40: Nord universitet: Forsking for et grønt skifte. Ketil Eiane, Prorektor Nord universitet.
Ny havbruksstrategi
0950: "Et hav av muligheter". Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen på forhåndsinnspilt video presenterer den nye havbruksstrategien: 10 min
10:00: Kommentar til den nye strategien fra havbruksnæringen: Tor Anders Elvegård, Leder Sjømat Norge, Havbruk Nord
10:10: Kommentar til den nye strategien fra fiskerinæringen: Jan Henrik Sandberg, Seniorrådgiver Norsk Fiskarlag (10 min)
10:20: Diskusjon (5-10 min)
Grønt skifte og nye energiformer
10:30: Status for utviklingen av norsk offshore vind. På forhåndsinnspilt video: Frank Emil Moen, daglig leder i Energy Innovation og Utviklingssjef for Norwegian Offshore Wind Cluster
10:40: Flytende offshore vind på Helgeland som del av marin næringsklynge. Ken Tollaksen, Forretningsutvikler Aker Offshore Wind

Lunsj 11:00 – 11:45: Lett servering (wraps og kake) fra buffet

11:45: Energiomstilling og verdiskaping i nord: Klyngen Energi i Nord. Andreas Knutson, Rådgiver Kunnskapsparken Bodø
11:55: Naturgass sin rolle i omstilling til hydrogen som energibærer, Bjørgulf Hauglisæter Eidissen, Direktør Horisont Energi
12:15: Hydrogen og ammoniakk produksjon i Glomfjord. Finn Nordmo, daglig leder Glomfjord Hydrogen (15 min)
12:30: Miljøvennlig drivstoff innen maritim transport i Nordområdene. Kjell Stokvik, direktør for senter for High North Logistics
Miljøkontroll og utvikling av automatiserte miljøovervåkingssystemer
12:45: Bruk av autonome farkoster og digitale løsninger for marin miljøovervåking. Virginie Ramasco, forsker Akvaplan-niva
13:05: Greenfish: utvikling av drone for datafangst. Elisabeth Steinsvik, Rådgiver Kunnskapsparken Bodø
13:10: Akseptkriterier for havbruk som verktøy for forvaltning og næring. Anita Evenset, avdelingsdirektør Akvaplan-niva