Norsk
This page is only available in Norwegian

Samarbeid for oppdatert havbrukskunnskap

Fra høyre: Merete Kristiansen (Akvaplan-niva), Åse Åtland (NIVA), Marianne Frantzen (Akvaplan-niva), Pål Molander (NIVA), Gunn Berit Olsson (Nofima) og Bente Torstensen (Nofima). (Foto: er Lars Åke Andersen/Nofima).

Samarbeid for oppdatert havbrukskunnskap

Fra høyre: Merete Kristiansen (Akvaplan-niva), Åse Åtland (NIVA), Marianne Frantzen (Akvaplan-niva), Pål Molander (NIVA), Gunn Berit Olsson (Nofima) og Bente Torstensen (Nofima). (Foto: er Lars Åke Andersen/Nofima).

7 November 2023 press release

Akvaplan-niva har signert en samarbeidsavtale med Nofima og NIVA som vil bidra til oppdatert kunnskap og kompetanse til havbruksnæringen i Norge. I går var topplederne for de tre selskapene samlet hos Akvaplan-niva i Tromsø for å underskrive avtalen.

- Sammen skal vi bidra til en langsiktig og bærekraftig verdiskaping innen akvakultur, uttaler de tre direktørene - Bente Torstensen i Nofima, Merete Kristiansen i Akvaplan-niva og Pål Molander i NIVA. Vi har i realiteten samarbeidet over lang tid og i gjennomføringen av felles prosjekter så har vi vist at vi har komplementær kompetanse og at vi jobber godt sammen, sier Merete Kristiansen i Akvaplan-niva.

  De tre instituttene har spisskompetanse innenfor sine respektive fagfelt. Med en samarbeidsavtale kan instituttene utnytte komplementær kompetanse og dermed bidra til et kunnskapsløft for forvaltningen og oppdrettsnæringen. For at avtalen skal gi konkrete resultater, har hvert institutt utpekt en kontaktperson som skal ha ansvar for å utarbeide en handlingsplan for samarbeidet. For å sikre at samarbeidet gjennomføres på en måte som gir nytteverdi til forvaltningen og havbruksnæringen, er det også avtalt at direktørene i selskapene skal møtes to ganger i året.

  Ved avtaleinngåelsen har instituttene definert en rekke samarbeidsområder. Dette gjelder blant annet tema som biosikkerhet, arealplanlegging og -forvaltning, miljøpåvirkning, fiskevelferd og nye marine oppdrettsarter. Når det gjelder nye marine arter, så inngår også lavtrofisk akvakultur og sirkulær utnyttelse av restråstoff fra bionæringene i samarbeidet.

  De tre direktørene signerer avtalen (Foto: er Lars Åke Andersen/Nofima).

  Bente Torstensen i Nofima er opptatt av anvendbar forskning og legger til: - Vi har alle et viktig samfunnsoppdrag. Det skal vi levere på. Det er viktig at næringsaktørene hele tiden får tilført ny kunnskap fra forskningsmiljøene. Det er også viktig at kunnskapen som genereres fra forskningsprosjekter er av en slik art at den enkelt kan tas i bruk i næring og forvaltning.

  Pål Molander i NIVA er tydelig i sitt budskap: - Inngåelsen av en avtale forplikter oss til å sette av tid til å videreutvikle og utnytte kompetansen i fellesskap. Det at vi kjenner hverandre godt og har tillit til hverandre både på ledelsesnivå og forskernivå, gjør at vi kan bruke mindre tid på administrasjon. Dermed kan vi på en effektiv måte levere resultater fra de prosjektene som vi er engasjerte i.

  Avtalen mellom de tre instituttene skal også bidra til en bedre utnyttelse av forskningsinfrastruktur. Akvaplan-niva har laboratorier i Tromsø og en ny og moderne forskningsstasjon utenfor Tromsø. NIVA har laboratorier i Oslo, Bergen og Hamar og en forskningsstasjon på Solbergstrand ved Drøbak. Nofima har, i tillegg til laboratorier i Tromsø, Ås og Bergen, en stor forskningsstasjon på Sunndalsøra.

  Merete Kristiansen
  Managing Director
  Management
  Tromsø