Norsk
This page is only available in Norwegian

Undersøkelse av levendelagring marine arter med restaurant "Under"

Foto: Restaurant "Under"

Undersøkelse av levendelagring marine arter med restaurant "Under"

Foto: Restaurant "Under"

17 December 2021 press release

Norges Forskningsråd har bevilget finansiering til et innovasjonsprosjekt i regi av restauranten Under i Lindesnes. Akvaplan-niva ved Thor Magne Jonassen er prosjektleder og partnere er firmaene Knipseren, Scalmarin, Norway King Crab, Nordisk Aviation Products og Nor-Dan Composites. FoU-leverandører er i tillegg til Akvaplan-niva, Møreforskning, SINTEF Ocean og Hausvik Havlab.

Den overordnede ideen med prosjektet er å utvikle et nytt fleksibelt flerartskonsept for langtidslagring av levende sjømat. Målsettingen med systemet er å sikre god dyrevelferd, ivareta mattrygghet, og levere god produktkvalitet. Konseptet vil være egnet for å etablere bufferlager og levere ferske råvarer til spesielle høytider parellelt med kontroll på miljøbetingelsene for ulike dyregrupper. 

Systemet skal være fleksibelt mtp. tilpasning i både større permanente fasiliteter og mindre mobile containerbaserte lagringsenheter nært fangstområdene. Kunnskapen fra prosjektet vil også gi grunnlag for bedre tilpasning av transportcontainere for levende sjømat.

Innovasjonen i prosjektet skal gjøre det mulig å levere flere produkter for å oppnå tilfredsstillende volum og lønnsomhet samt betjene kunder som etterspør et variert utvalg av nisjeprodukter. Dette kan kun oppnås gjennom å utvikle fleksible fler-artes løsninger for både kort- og langtids lagring. For mange av de aktuelle artene, spesielt innen dyregruppen bløtdyr, pigghuder og tifotkreps, finnes det pr i dag ikke slike systemer.

Nyhetssak om tildelingen fra forskningsrådet: https://www.forskningsradet.no...

Thor Magne Jonassen
Senior Scientist
Aquaculture Innovation
Oslo