Norsk
This page is only available in Norwegian

ARKELP (2023 – 2026)

Sukkertare

ARKELP (2023 – 2026)

Sukkertare

Full tittel: Sustainable kelp cultivation

Partnere: Akvaplan-niva (prosjektledelse), Møreforskning, Oceanfood AS, Aurora Seaweed AS.

Finansiering: Troms and Finnmark fylkeskommune

Bakgrunn og målsetting:

For at tarevirksomheten i Troms og Finnmark skal ha mulighet til å være konkurransedyktig med andre deler av landet og verden må produksjonen tilpasses regionen og dens miljøforhold. For at en tareindustri skal kunne etablere seg i regionen er det også viktig å vite hva man produserer (innhold i taren) og hvor mye man klarer å produsere i ulike sesonger/til ulike markeder. ARKELP har som mål å etablere protokoller/metoder for taredyrking under lokale subarktiske forhold basert på kunnskap innhentet fra andre sørligere regioner i Norge, og i verden ellers. Lys og temperatur er miljøvariabler som påvirker alle stadier i livssyklusen til tare. Disse miljøvariablene er veldig forskjellig mellom den nordligste regionen og sørligere breddegrader hvor størsteparten av dagens kunnskap er produsert. ARKELP vil være med på å danne et viktig grunnlag for kontrollert og forutsigbar produksjon av tare i Troms og Finnmark gjennom å utvikle kunnskap om «beste praksis» i området, samt å bidra til identifisering av egnede arealer for tareproduksjon.

En viktig del av prosjektet er formidling av kompetanse og kunnskap mellom forskere, næringsaktører, forvaltere og andre med interesse for taredyrking.

  • Department Director Analytical Laboratories and Infrastructure
    Management
    Tromsø