Norsk
This page is only available in Norwegian

MetoMilo (2024 – 2025)

MetoMilo Illustrasjon av prosjektet Frida C

MetoMilo (2024 – 2025)

MetoMilo Illustrasjon av prosjektet Frida C

Full tittel: Metodikk for vurdering av miljøpåvirkning fra havbruk sett i forhold til andre påvirkningskilder på områdenivå

Prosjektleder: Trine Dale, NIVA

Partnere: NIVA, Akvaplan-niva, Nofima, IFE, Blue Planet, Nova Sea

Finansiering: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF prosjekt nr. 901902)

Hovedmålsetting å utvikle, evaluere og verifisere metoder (modeller & in situ tilnærminger) som kan identifisere “hotspots” med stor samlet miljøpåvirkning og gjøre det mulig å identifisere hovedkilder til påvirkning på områdenivå.

Delmål:
1. Teste og vurdere mulighet for praktisk implementering av Cumulative Impact Assessment (CIA) på "vannområde" skala i norske kystfarvann med basis i casestudier (AP1).
2. Gi anbefalinger som vil støtte forvaltningen i mer effektiv bruk av miljødata og bidra til implementering av CIA som beslutningsgrunnlag (AP1, 3).
3. Sammenstille litteratur om “tracers” fra andre viktige påvirkningskilder med sannsynlig overlapp med påvirkning fra havbruk (AP2).
4. Identifisere, verifisere og utvikle “tracers” som enkeltvis eller i kombinasjon egner seg til skille påvirkningskilder fra hverandre, og vurdere deres egnethet for norske forhold (AP2).
5. Utvikle et beslutningstre/veiledning med metoder og tilnærminger som kan brukes i vannforvaltning og relevant sektorforvaltning når bidraget fra havbruk og andre sektorer til samlet belastning på kystvannmiljøet skal vurderes (AP3, 1 og 2).
6. Analysere hvordan bruk av de utviklede metodene kan påvirke dynamikken mellom sektorene i forvaltningen av kystvannmiljø (AP3).
7. Formidlingsaktiviteter og brukerdialog som bidrar til at beslutningstreet/veiledningen faktisk tas i bruk i forvaltning (AP4).

Kontakt prosjektleder:

Trine Dale, Epost: trine.dale@niva.no, Mobil: +47 481 56 969

Prosjektside FHF: https://www.fhf.no/prosjekter/...