Norsk
This page is only available in Norwegian

Tre spennende marine arter i fokus ved Akvaplan-niva

Foto: Erling Svensen og Christian Skauge.

Tre spennende marine arter i fokus ved Akvaplan-niva

Foto: Erling Svensen og Christian Skauge.

19 September 2023 press release

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har tildelt RFF ARKTIS finansiering til hele tre forskningsprosjekter som skal ledes av Akvaplan-niva. Prosjektene omhandler tre spennende marine arter nemlig flekksteinbit, sukkertare og snøkrabbe.

I prosjektet "A collaborative platform to support upscaling of spotted wolffish aquaculture" skal de fire forskningsinstituttene Akvaplan-niva, Nofima, Nord Universitet og UiT forske på utnyttelse av nye fôrråstoffer i vekstfôr til flekksteinbit. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med flekksteinbitoppdretterne Denvo Wolffish, Amar Seafood og Råknes Gård Sjømat samt fôrselskapet Skretting. Kontaktperson ved Akvaplan-niva er Atle Foss.

Størsteparten av Norges havområder ligger i nordområdene og tidligere forskningsresultater viser at Nord-Norge ut fra sine naturgitte forutsetninger (midnattssol, stabil lav temperatur og næringstilgang) er spesielt godt egnet for taredyrking. Til tross for dette dyrkes det i dag nesten ingen tare i Troms og Finnmark. Dette er bakgrunnen for prosjektet ARKELP (Sustainable kelp cultivation) hvor målsettingen er å utvikle ny kunnskap om og prosesser for taredyrking i Troms og Finnmark som direkte kan tas i bruk for å utvikle ny næringsvirksomhet og oppnå bærekraftig verdiskapning i regionen. Prosjektet ledes av Akvaplan-niva og skal gjennomføres i tett samarbeid med Møreforsking som FoU-partner og Oceanfood AS og Aurora Seaweed AS som næringspartnere. Kontaktperson ved Akvaplan-niva er Marianne Frantzen.

Snøkrabben i Barentshavet er en verdifull ressurs for de norske fiskeriene. Siden snøkrabben relativt nylig etablerte seg i Barentshavet, er kunnskapen om artens områdeutnyttelse og vandringsadferd i dette havområdet begrenset. Fiskerne bruker derfor mye tid og ressurser på å lete etter områder med tette ansamlinger av snøkrabber. Dette medfører et stort forbruk av drivstoff, og derfor store utslipp av klimagasser som CO2. Det er derfor viktig, både i et bedriftsøkonomi- og klimaperspektiv å utvikle mer presise letemetoder for å kunne høste snøkrabben mer effektivt. I prosjektet "Satellittmerking for bedre fangst av snøkrabber" (KRABBESATELLITT) skal teamet merke snøkrabber med satellittmerker for å modellere krabbenes habitatbruk, vandringsmønster og aktivitetsnivå. Dette prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med NOFIMA, UiT og fiskerbåtrederiet Chrisma AS, som opererer snøkrabbebåten Tromsbas. Ny kunnskap generert i KRABBESATELITT vil bidra til å effektivisere krabbefisket, og dermed redusere ressursbruk (tidsbruk, drivstoff) og miljøavtrykk. Kontaktpersoner ved Akvaplan-niva er Benjamin Merkel og Jenny Jensen.

Department Director
Analytical Laboratories and Infrastructure

prior employee

Read more