Norsk
This page is only available in Norwegian

Hvordan kan rognkjeks bli en robust og effektiv rensefisk i lakseoppdrett?

Foto: Akvaplan-niva/Erling Svensen

Hvordan kan rognkjeks bli en robust og effektiv rensefisk i lakseoppdrett?

Foto: Akvaplan-niva/Erling Svensen

30 January 2023 news

Bruken av en robust og effektiv rognkjeks som forebyggings- og kontrolltiltak mot lakselus er viktig for hele den norske oppdrettsnæringen og for fiskevelferden hos denne rensefisken. Dette er bakgrunnen for at Akvaplan-niva nå har mottatt 13 millioner kroner i finansiering fra FHF til prosjektet "Veien til best mulig produksjon av rognkjeks for å sikre en robust og effektiv rognkjeks" (VEIEN). Prosjektet skal ledes av FoU-sjef ved Akvaplan-niva, Albert K. Imsland. Hovedformålet med VEIEN prosjektet er å utvikle nye og forbedrete produksjonsprotokoller for rognkjeks som vil bidra til bedre velferd, økt robusthet og overlevelse hos rognkjeks i laksemerder.

Spesifikt vil resultatene fra VEIEN føre til:

- Bedre styring av reproduksjon ved synkronisering av gyting hos rognkjeks gjennom bruk av hormonstyring av sluttmodning.

- Bedre yngelkvalitet v.h.a. protokoller for yngelproduksjon av rognkjeks som gir mer robust yngel og effektive lusespisere.

- Mer skånsom overgang fra settefisk til sjø.

- Målrettet bruk av avl for å sikre mer effektiv og mer robust og mer effektiv rognkjeks

I den første arbeidspakken (AP 1) vil vi sette søkelys på stamfisk, der prioriteten vår vil bli å forbedre velferden og å synkronisere gyting. Dette vil mest sannsynlig bidra til å øke rognkvalitet og yngelrobusthet. Den andre hovedprioriteringen (AP 2) handler om å utvikle protokoller for produksjon av yngel som vil sikre robuste og effektive lusespisere etter utsett i sjø. Videre vil vi sette søkelys på produksjonsstrategier og miljøbetingelser som kan bidra til å gjøre overgangen fra settefisk til merd mer skånsom (AP3). I AP4 vil den arvbare effekt av robusthet og lusebeiting dokumenteres og markørassistert seleksjon for økt lusespising gjennomføres. AP5 vil administrere prosjektet.

Prosjektet består av 5 arbeidspakker (AP) som vil bli gjennomført i samarbeid mellom syv FoU institusjoner og åtte næringspartnere.

Arbeidspakketittel, deltagere og ansvar er vist nedenfor:

AP1. Optimalt stamfiskhold og kjønnsmodning. Partnere: Universitetet i Bergen (Sigurd Stefansson, arbeidspakkeleder), Akvaplan-niva, Gifas, Industripartnere (Nordland Rensefisk, Lerøy Aurora, Nova Sea).

AP2. Optimal produksjon og miljøbetingelse for yngelstadier. Partnere: APN (Thor Magne Jonassen, arbeidspakkeleder), Gifas, NIVA, Aqua Kompetanse, industripartnere: Namdal Rensefisk, Nordland Rensefisk, Nova Sea, Bjørøya, Bremnes Seashore.

AP3. Optimal produksjon og miljøbetingelser for overføring til merd. Partnere: Aqua Kompetanse (Lauris Boissonnot og Fredrik Staven, arbeidspakkeledere), Namdal Rensefisk, Bjørøya, DTU, CIBIO, BioMar.

AP4. Produksjon av bedre rognkjeks – effekt av avl. Partnere: Akvaplan-niva (Albert Imsland, arbeidspakkelder), Gifas, Lerøy Aurora.

AP 5. Prosjektorganisering, administrasjon og formidling. Arbeidspakken ledes av Albert Kjartan Dagbjartarson Imsland (Akvaplan-niva) i samarbeid med Lauris Boissonnot (Aqua Kompetanse).

Albert K. D. Imsland
R&D Manager Aquaculture and Seafood
Management
Reykjavík