English

Fremmede ferskvannsfisk: Miljø-DNA i overvåking

Foto: Guttorm Christensen/Akvaplan-niva

Fremmede ferskvannsfisk: Miljø-DNA i overvåking

Foto: Guttorm Christensen/Akvaplan-niva

22. april 2020 pressemelding

Miljødirektoratet har de siste årene hatt flere prosjekter for å utvikle protokoller for å oppdage fremmede fiskearter ved bruk av miljø-DNA. Nå er protokoller for bruk av miljø-DNA for et utvalg fremmede ferskvannsfisk klare til bruk som verktøy ved kartlegging og overvåking. Prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom NIVA, Akvaplan-niva og NIRAS. Prosjektet har vært ledet av NIVA. Guttorm Christensen fra Akvaplan-niva har vært ansvarlig for feltinnsamling og fagansvarlig på fisk. 

Prosjektet, som startet i 2019, har inkludert testing av fremgangsmåter for prøvetaking i felt og analyse på laboratorium, også kalt protokoller, for et utvalg fremmede fiskearter. Dette er et første steg for å teste om protokollene kan brukes som supplerende verktøy i overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk.

Protokoller for regnbueørret, abbor, karpe, karuss, mort, solabbor og sørv er klar til bruk i forvaltningen som supplerende verktøy ved kartlegging og overvåkning av disse artene. Noen generelle forbehold tas opp i rapporten.

Det vil kreves mer uttesting i felt for artene gjedde, ørekyte, pukkellaks og suter, for å sikre optimale prøveresultat med tanke på tidspunkt, habitat og andre forhold. Disse artene vil være fokus for arbeidet som NIVA skal gjennomføre for Miljødirektoratet i 2020.

FoU-sjef
Kyst og industri

Rapport Overvåking fremmede fiskearter Miljø-DNA