English

​Akvaplan-niva i dugnad for næring og bærekraft - United Nations Global Compact

​Akvaplan-niva i dugnad for næring og bærekraft - United Nations Global Compact

2. oktober 2020 pressemelding

Med sine bærekraftsmål for vern om miljø, samfunn og verdiskapning har FN utfordret oss alle til en global dugnad. FNs bærekraftsmål utfordrer bedrifter med tanke på bærekraftig forretningsutvikling, til reduksjon av klimagass utslipp og tilpassing til klimaendringer. 

Norge som en stolt og sentral havnasjon må ta et særlig ansvar med tanke på vern om våre viktige havområder og havressurser. Akvaplan-niva sin kjernevirksomhet har alltid vært rettet mot miljømessig og økonomisk bærekraft. Dette er bakgrunnen for at Akvaplan-niva nå vil delta aktivt i United Nations Global Compact Norge (UNGC). Som medlem av UNGC vil Akvaplan-niva årlig rapportere om fremgang innen områdene menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø med bruk av FN sin standardiserte metodikk og prosedyre. 

Gjennom vår lange erfaring, og høye kompetanse innen akvakultur, miljøforvaltning og forskning er vi overbevist om at vi vil representere et viktig bidrag. Våre medarbeidere arbeider daglig med å redusere negative miljøeffekter og sikre at verdiskaping kan finne sted innen rammene av miljømessig og sosial bærekraft, nasjonalt og internasjonalt. Vårt kjerneområde er rettet mot FNs bærekraftsmål # 12 "Ansvarlig forbruk og produksjon" og # 14 "Liv under vann". Her er noen eksempler på vår aktivitet innen disse områdene:

  • Vi har bidratt til at norsk utvinning av olje og gass på norsk kontinentalsokkel har kunnet foregå innen nasjonale myndigheters miljøregelverk. Akvaplan-niva har siden 1989 vært en av de største aktørene innen denne miljøovervåkingen, og vi har gjennomført undersøkelser fra Ekofisk feltet sør til Johan Castberg feltet i nord.
  • Gjennom en rekke NFR-finansierte prosjekter har vi bidratt til kunnskapsbygging om effekter av klimaendringer i Arktis. Resultatene fra denne forskningsinnsatsen er publisert i høyt rangerte internasjonale forskningstidsskrifter. Vår klimaforskning er også anvendt i norske myndigheters forvaltningsplaner for våre havområder i nord.
  • Arctic Frontiers konferansen og kunnskapsplattformen er i dag den mest betydningsfulle arena for dialog om arktiske spørsmål. Med deltakelse fra mange lands myndigheter, politikere, bedriftsledere og forskere bidrar Arctic Frontiers til kunnskapsutveksling mellom politikk, næringsliv og forskning for en ansvarlig utvikling i Arktis.
  • Akvaplan-niva har, etter oppdrag fra myndighetene i Singapore, arbeidet med bærekraftig akvakulturproduksjon langs deres kyst. I dette arbeidet bisto vi nasjonale myndigheter med å redusere miljøeffekter fra den kommersielle akvakulturproduksjonen, samt med utvikling av regelverk for reduserte miljøeffekter.
  • Norsk og internasjonalt næringsliv må drive ansvarlig for å redusere fremtidige klimautfordringer. Klimaendringer representerer også mulige nye forretningsmodeller. Vi har lang erfaring og bred forståelse for miljøutfordringene og forretningsmulighetene i Arktisk. Vi utvider kontinuerlig vår rådgivings- og forskningskompetanse for å kunne bidra til løsninger som støtte våre kunder i risikohåndtering og bærekraftig operasjoner. Gjennom vår tunge forskningskompetanse sikrer vi oppdatert og brukervennlig kunnskap for næringsaktører og myndigheter.

Kort sagt, gjennom vår brede kompetanse kan Akvaplan-niva bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden og ser gjennom dette at vi kan bidra til United Nations Global Compact målsettinger.

Merete K. Kristiansen, Administrerende direktør

Merete Kristiansen
Administrerende direktør
Ledelse
Tromsø