English

AkvaRisk: Akvaplan-niva lanserer nytt verktøy for vurdering av miljørisiko i akvakultur

Foto: Vegar Johnsen

AkvaRisk: Akvaplan-niva lanserer nytt verktøy for vurdering av miljørisiko i akvakultur

Foto: Vegar Johnsen

11. januar 2023 pressemelding

Akvaplan-niva har med bakgrunn i omfattende erfaring fra havnæringene utviklet tjenesten AkvaRisk, en metodikk for analyse av miljørisiko tilknyttet havbruksnæringen. Metodikken bygger på kjente og etablerte elementer fra tilsvarende analyser for petroleumsnæringen. Dette er nå altså tilpasset påvirkninger og miljømessige fotavtrykk som er relevante for havbruksetablering, både ved etablering av anlegg innenfor og utenfor grunnlinjen.

3D visualisering av Ocean Farm 2. (Copyright: SalMar Aker Ocean).

Høy faglig kvalitet, et komplett faktagrunnlag og dokumenterte kriterier for risikovurdering sikrer et enhetlig og sammenlignbart underlag for etableringssøknader fra havbruksnæringen. Dette vil også gi forvaltningsmyndighetene et standardisert og kvalitetssikret underlag for sin saksbehandling.

AkvaRisk:

  • er et verktøy for planlegging og utvikling av teknologi og lokaliteter innenfor og utenfor grunnlinjen.
  • benytter geografiske informasjonssystemer og integrerer Akvaplan-nivas avanserte kyststrømmodeller og 3D-visualisering av bunnkartlegging, tekniske tegninger og prøvetaking.
  • presenterer resultater i et grafisk grensesnitt med kart og matriser, som forenkler prosessen med i en tidlig fase for å identifisere den beste lokaliseringen av et oppdrettsanlegg.
  • identifiserer og dokumenter både påvirkning på og fra den planlagte etableringen og oppsummerer dette i en risikomatrise.
  • er et velegnet verktøy for sammenstilling av innsamlede data og presentasjon av disse overfor aktuelle myndigheter.
  • er allerede anvendt i konkrete søknader for etableringer både innenfor og utenfor grunnlinjen.

For mer informasjon kontakt Bård Harald Worum, Akvaplan-niva

Bård Harald Worum
Spesialrådgiver
Akvakultur produksjon og bærekraft
Tromsø