English

Grønn plattform har finansiert prosjektet "Havbunnsmineraler - akselererer energiomstillingen"

Mineraler er essensielt for energiomstillingen (Illustrasjon: Adepth Minerals)

Grønn plattform har finansiert prosjektet "Havbunnsmineraler - akselererer energiomstillingen"

Mineraler er essensielt for energiomstillingen (Illustrasjon: Adepth Minerals)

21. desember 2022 pressemelding

Grønn plattform har finansiert prosjektet "Havbunnsmineraler - akselererer energiomstillingen" med 70,8 millioner kroner. Målsettingen med prosjektet er å etablere et grunnlag for en helhetlig verdikjede for utvinning av havbunnsmineraler med et mindre miljøfotavtrykk enn dagens gruvedrift. Generering av sedimentskyer (plumes) er av mange ansett som den største miljørisikoen ved utvinning av havbunnmineraler. Slike sedimentskyer kan oppstå i alle operasjoner i forbindelse med utvinning av dyphavsmineraler. Prosjektet skal utvikle beslutningstøtte til undervannsoperasjoner for å predikere og begrense sedimentskyer. Dette innebærer et fokus både på hvordan utstyr bør designes og operasjoner gjennomføres. Prosjektledelsen ivaretas av selskapet Adepth Minerals. Akvaplan-niva er prosjektpartner og skal bidra med høyoppløselig modellering av sedimentsky-partikler.

Mineraler for energiomstilling

Det fornybare energisystemet trenger mye større mengder kritiske mineraler enn dagens fossile energisystem. Resirkulering er en god begynnelse, men langt fra tilstrekkelig for å skaffe til veie de store mengder kritiske mineraler nødvendig i energiomstillingen. Flere ser at havbunnsmineraler har et stort potensial for å realisere en vesentlig reduksjon i miljø- og klimaavtrykk. På norsk kontinentalsokkel er det påvist både sulfider og manganskorper i havdypet. Disse inneholder mineraler som er viktige for det grønne skiftet, for eksempel til bruk i komponenter i elbiler, vindturbiner og solcellepaneler. For å etablere et robust grunnlag for utviklingen av en ny mineralindustri er det avgjørende å forstå og forutse de viktigste utfordringene en vil møte i hele verdikjeden og legge til rette for utstrakt samarbeid på tvers av industrien ved å trekke på komplementær kompetanse.

Etablering av en ny helhetlig verdikjede

Prosjektet vil utforske hvordan vi best kan realisere en helt ny verdikjede innen havbunnsmineraler. Vi vil demonstrere verdensledende teknologi og metodikk for miljø- og ressurskartlegging og miljøvennlig produksjon og prosessering. Vi skal sammen utvikle verktøy der vi har et sterkt fokus på å minimere fotavtrykket og redusere utslippene våre i alt vi gjør. Dette vil bidra til ansvarlig utnyttelse av våre forekomster av havbunnsmineraler og øke verdiskapingen for de involverte partnerne samt å styrke Norges posisjon og eksportmuligheter i et stort og voksende internasjonalt marked.

Et norsk landslag med global tilstedeværelse

Prosjektet er satt sammen av et bredt konsortium av selskap og institusjoner med komplementær og ledende kompetanse innen sine respektive segmenter. Konsortiet inkluderer ledende internasjonale industriaktører og de fremste Universiteter og forsknings-institusjoner innen dyphavsmiljø, havbunnemineraler og mineralprosessering i Norge.

Vi er veldig ydmyke og takknemlige for Grønn-Plattform støtten fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva. Denne støtten gir oss mulighet til å akselerere kunnskapsinnhentingen og svare ut sentrale spørsmål knyttet til muligheten til å etablere en helt ny næring som kan levere kritiske mineraler (utvunnet på en ansvarlig måte) som er påkrevd i energiomstillingen, sier Anette Broch Mathisen Tvedt, CEO i Adepth Minerals og prosjektleder for Grønn Plattform prosjektet. Fra prosjektpartner Akvaplan-niva uttaler Peygham Gaffari at prosjektet gir viktige muligheter til å anvende og videreutvikle vårt oseanografiske modell-verktøy. Modellen vil bli brukt til å forbedre og optimalisere utstyr og metodikk for utvinning og overvåkning av fremtidige operasjoner.

Konsortiet består av UiB, NTNU, UiT, NORCE, Future Materials Norwegian Catapult Centre, Akvaplan-niva, NOV, Aanderaa, DeepOcean, Shearwater, AkerBP, Seabed Solutions, Geoprovider, GCE Ocean Technology og Adepth Minerals.

Om Grønn Plattform

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Hensikten er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier. Målet med Grønn plattform er å akselerere grønn omstilling i næringslivet og sikre et samfunnsøkonomisk lønnsomt og internasjonalt konkurransedyktig norsk næringsliv.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva tildelte totalt 623 mill til prosjektene.

https://www.regjeringen.no/no/...

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/wAR6BP/gir-623-millioner-til-groenne-prosjekter

Pressemelding fra Adepth Minerals AS: https://www.adepthminerals.no/...

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt med:

Lionel Camus eller Peygham Ghaffari, Akvaplan-niva

eller

Dr. Anette Broch Mathisen Tvedt

CEO Adepth Minerals AS

Telefon | +47 975 62 768

Epost | abmt@adepthminerals.no

Trude Borch
Seniorforsker
Miljøpåvirkninger
Tromsø