English

Praktiske erfaringer med bruk av luseskjørt

Illustrasjon luseskjørt (Salgard).

Praktiske erfaringer med bruk av luseskjørt

Illustrasjon luseskjørt (Salgard).

7. april 2022 pressemelding

FHF har finansiert et prosjekt som blant annet redegjør for praktiske erfaringer ved bruk av luseskjørt i oppdrett. Resultatene, som nylig er presentert i en rapport fra Akvaplan-niva, er gruppert innenfor kategoriene strategiske forhold, driftsmessige forhold, eksponering og miljøforhold, fiskehelse og effekt. Resultatene omfatter dermed både ytre og indre faktorer som er av betydning for hvilken effekt som kan hentes ut av teknologien, alene eller i kombinasjon med andre forebyggende metoder mot lakselus.

Bakgrunn

Luseskjørt har vært brukt som ikke-medikamentell, forebyggende metode mot lakselus og skottelus siden 2010. Luseskjørt har blitt en av de mest utbredte ikke-medikamentelle forebyggende metodene i norsk havbruk. Forklaringen på dette er at denne metoden ansees å ha få negative effekter på fiskehelse, rømningsfare eller miljø.

Etter ti års bruk ser man imidlertid fremdeles store variasjoner i både praktisk bruk og effekt av luseskjørt. Vi har med, finansiering fra FHF, gjennomført en kartlegging av oppdrettsaktørenes praktiske erfaring med luseskjørt. Vårt mål har vært å identifisere den beste praksis for bruk av luseskjørtet for å oppnå best mulig effekt mot lakselus og unngå negative effekter på miljø og dyrevelferd.

Metode

Som del av dette har vi gjennomført en litteraturstudie (vitenskapelige publikasjoner) samt intervjuet 26 aktører som har erfaring fra strategi og drift av oppdrettsanlegg, tjenestetilbydere og teknologileverandører. Resultater fra intervjurunden ble vurdert opp mot hva som er dokumentert i forskningslitteraturen.

Deling av kunnskap, både innad i bedriftene og på tvers av disse, er essensielt for å hente ut all tilgjengelig effekt av en metode som ansees å ha få negative konsekvenser for fiskehelse og miljø. Vi vil derfor overbringe en stor takk til alle oppdretterne og leverandørene som vi har bidratt til prosjektet.

Årshjul for bruk av luseskjørt (Figur: Lauris Boissonnot, Aqua Kompetanse AS).

Konklusjon

Hovedelementene i våre funn er presentert i et årshjul for et typisk vårutsett som viser de ulike sesongenes utfordringer og hvilke tiltak som oppdretteren bør vurdere. Disse valg-alternativene er beskrevet i sort tekst i figuren over. Ingen år vil være like, og beslutningene må tas basert på målinger av fysiske parametere og smittepress, samt erfaringer fra egen lokalitet.

Erfaringsinnhentingen om luseskjørt er del av prosjektet EFFEKTIV hvor FoU-sjef ved Akvaplan-niva, Albert K. D. Imsland er prosjektleder. Han kan kontaktes på epost: aki@akvaplan.niva.no eller telefon: +354 562 58 00.

Les mer om EFFEKTIV prosjektet her: https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901652/

Se digital presentasjon av prosjektets del om luseskjørt i forbindelse med Forskningstorget på Aqua Nor 2021: 

Bård Harald Worum
Spesialrådgiver
Akvakultur produksjon og bærekraft
Tromsø

EFFEKTIV rapport - Vurdering av luseskjørtets effekt basert på geografiske og lokalitetsspesifikke ulikheter - beste praksis for bruk
Les mer