English

FORCOD (2022 – 2026)

Foto Erling Svensen

FORCOD (2022 – 2026)

Foto Erling Svensen

Full tittel: Utvikling av fôrstrategier for torsk for bedre produksjon og fiskehelse

Prosjektleder: Thor Magne Jonassen, Akvaplan-niva

Prosjekteier: Forcod (via Norcod AS)

Partnere: Akvaplan-niva, Nofima, NMBU, Arctic Cod, Havlandet, Statt Torsk, Skretting

Finansiering: Norges Forskningsråd

Målsetting:

Hovedmål: Utvikle fôringsstrategier for torsk som gir bedre fiskevelferd, økonomi og miljømessig bærekraft.

Delmål 1. Redusere dødelighet hos torsk knyttet til tarmslyng,
gjennom økt kunnskap om utbredelse, omfang og mulige
bakenforliggende årsaker. Slike forundersøkelser og
histopatologisk beskrivelse av tarmhelse vil gi bedre
forutsetninger for målrettede tiltak mot tarmslyng.

Delmål 2. Uttesting av fôringsstrategi med undervannsfôring
for bedre fiskevelferd, produksjonsøkonomi og kontroll med
kjønnsmodning.

Delmål 3. Uttesting av fôr med tilsatt krabbemel med tanke på
effekt på tarmhelse, vekst og fôromsetning hos torsk.

NFR prosjektside: Utvikling av fôringsstrategier for torsk for bedre produksjon og fiskehelse - Prosjektbanken (forskningsradet.no)

Prosjekthjemmeside: https://www.forcod.no/

  • Oppdateringer