Norsk
This page is only available in Norwegian

Tre spennende marine arter i fokus ved Akvaplan-niva

Foto: Erling Svensen og Christian Skauge.

Tre spennende marine arter i fokus ved Akvaplan-niva

Foto: Erling Svensen og Christian Skauge.

19 September 2023 press release

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har tildelt RFF ARKTIS finansiering til hele tre forskningsprosjekter som skal ledes av Akvaplan-niva. Prosjektene omhandler tre spennende marine arter nemlig flekksteinbit, sukkertare og snøkrabbe.

I prosjektet "A collaborative platform to support upscaling of spotted wolffish aquaculture" skal de fire forskningsinstituttene Akvaplan-niva, Nofima, Nord Universitet og UiT forske på utnyttelse av nye fôrråstoffer i vekstfôr til flekksteinbit. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med flekksteinbitoppdretterne Denvo Wolffish, Amar Seafood og Råknes Gård Sjømat samt fôrselskapet Skretting. Kontaktperson ved Akvaplan-niva er Atle Foss.

Størsteparten av Norges havområder ligger i nordområdene og tidligere forskningsresultater viser at Nord-Norge ut fra sine naturgitte forutsetninger (midnattssol, stabil lav temperatur og næringstilgang) er spesielt godt egnet for taredyrking. Til tross for dette dyrkes det i dag nesten ingen tare i Troms og Finnmark. Dette er bakgrunnen for prosjektet ARKELP (Sustainable kelp cultivation) hvor målsettingen er å utvikle ny kunnskap om og prosesser for taredyrking i Troms og Finnmark som direkte kan tas i bruk for å utvikle ny næringsvirksomhet og oppnå bærekraftig verdiskapning i regionen. Prosjektet ledes av Akvaplan-niva og skal gjennomføres i tett samarbeid med Møreforsking som FoU-partner og Oceanfood AS og Aurora Seaweed AS som næringspartnere. Kontaktperson ved Akvaplan-niva er Marianne Frantzen.

Snøkrabben i Barentshavet er en verdifull ressurs for de norske fiskeriene. Siden snøkrabben relativt nylig etablerte seg i Barentshavet, er kunnskapen om artens områdeutnyttelse og vandringsadferd i dette havområdet begrenset. Fiskerne bruker derfor mye tid og ressurser på å lete etter områder med tette ansamlinger av snøkrabber. Dette medfører et stort forbruk av drivstoff, og derfor store utslipp av klimagasser som CO2. Det er derfor viktig, både i et bedriftsøkonomi- og klimaperspektiv å utvikle mer presise letemetoder for å kunne høste snøkrabben mer effektivt. I prosjektet "Satellittmerking for bedre fangst av snøkrabber" (KRABBESATELLITT) skal teamet merke snøkrabber med satellittmerker for å modellere krabbenes habitatbruk, vandringsmønster og aktivitetsnivå. Dette prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med NOFIMA, UiT og fiskerbåtrederiet Chrisma AS, som opererer snøkrabbebåten Tromsbas. Ny kunnskap generert i KRABBESATELITT vil bidra til å effektivisere krabbefisket, og dermed redusere ressursbruk (tidsbruk, drivstoff) og miljøavtrykk. Kontaktpersoner ved Akvaplan-niva er Benjamin Merkel og Jenny Jensen.

Marianne Frantzen
Department Director Analytical Laboratories and Infrastructure
Management
Tromsø
Atle Foss
Head of Section
Aquaculture Innovation
Bergen
Benjamin Merkel
prior employee
Jenny Jensen
Scientist
Ecosystems
Alta

Read more