English

Økosystemforståelse

Økosystemforståelse

Våre forskere har meget god kompetanse innen biologisk mangfold, økologi og økosystemprosesser, både i sjøis, pelagisk og bentisk miljø

Vår ekspertise spenner fra planteplankton, dyreplankton og fisk, til sjøfugl og marine pattedyr.

En god økosystemforståelse er avgjørende for å kunne vurdere hvordan klimaendringer og ulike typer menneskelig aktivitet påvirker natur og miljø

For å bidra til helhetlig økosystembasert forvaltning, så inkluderer vi den sosio-kulturelle dimensjonen i stadig flere av våre forskningsprosjekter.

FoU-sjef
Klima og økosystemer